Ystyriwch yr amgylchedd a pheidiwch ag argraffu hwn os nad oes arnoch wirioneddol angen gwneud hynny

Telerau ac amodau

Gwybodaeth ynglŷn â data Asiantaeth yr Amgylchedd a’ch hawliau statudol.

Gweithredir y wefan hon gan Asiantaeth yr Amgylchedd.  Yn y telerau ac amodau hyn mae ‘rydym, ein, ni’ yn cyfeirio at Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Derbyniad Amodau

Trwy gael mynediad at gynnwys www.environment-agency.gov.uk rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau a osodir yma ac rydych yn derbyn ein polisi preifatrwydd. Os ydych yn gwrthwynebu i unrhyw amodau a osodir yn y cytundeb hwn ni ddylech ddefnyddio’r wefan. Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio’r wefan at ddibenion anghyfreithiol, ac y byddwch yn parchu’r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol. Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio’r wefan mewn ffordd a allai amharu ar y perfformiad, llygru’r cynnwys neu ostwng ymarferoldeb cyffredinol y wefan. Hefyd rydych yn cytuno i beidio peryglu diogeledd y wefan neu geisio cael mynediad i fannau diogeledig neu wybodaeth sensitif. Rydych yn cytuno i fod yn llawn gyfrifol am unrhyw hawliad, traul, atebolrwydd, colledion, costau yn cynnwys ffioedd cyfreithiol sy’n codi i ni yn deillio o unrhyw doriad ar y telerau ac amodau a osodir yn yr amodau hyn.

Addasiad

Mae gennym ni (Asiantaeth yr Amgylchedd) ddisgresiwn cyflawn i addasu neu dynnu allan unrhyw ran o’r wefan hon heb rybudd nac atebolrwydd yn codi o’r fath weithred. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i newid unrhyw ran o’r amodau hyn heb rybudd ac ystyrir eich defnydd o’r wefan fel derbyniad o newidiadau o’r fath. Dylech wirio’r amodau hyn yn rheolaidd.

Defnydd a Ganiateir o Gynnwys o’r Wefan hon

Mae’r holl wybodaeth a deunyddiau eraill (Cynnwys) ar y wefan yn eiddo i Asiantaeth yr Amgylchedd oni bai ein bod yn nodi fel arall.  Gallwch weld y wefan ac os ydych eisiau defnyddio unrhyw Gynnwys ac eithrio cynnwys eithriedig (gweler y drwydded isod), nid oes angen i chi gysylltu â ni ond rhaid i chi gytuno y bydd unrhyw ddefnydd ac eithrio gweld yn cyfateb i dderbyn amodau’r drwydded isod.  Mae amodau atodol yn berthnasol i ddefnydd o rai gwasanaethau a nodweddion o’r safle, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i’r canlynol:

 • Gwasanaethau rhyngweithiol megis “Beth sydd yn eich Gardd Gefn”
 • Deunydd sy’n eiddo i drydydd partïon

Bydd yr amodau atodol hyn wedi eu harddangos gyda’r Cynnwys perthnasol.

Rhybudd gwybodaeth

Nid ydym yn addo y bydd Cynnwys a gyflenwir i Chi ar bob adeg yn: gywir, rhydd o firysau na chodau maleisus neu niweidiol arall (os yn electronig), gyflawn neu’n gyfredol nac y bydd y Cynnwys yn darparu unrhyw gyfleusterau neu swyddogaethau penodol nac yn addas ar gyfer unrhyw ddiben penodol. Rhaid i chi sicrhau bod y Cynnwys yn bodloni’ch anghenion ac rydych yn gyfan gwbl gyfrifol am ganlyniadau ei ddefnyddio. Sylwer hefyd unrhyw wybodaeth rhybuddio neu ganllaw penodol ar y wefan.

Amodau Trwydded Safonol (Sylwer, gall fod amodau atodol)

 • Nid yw’r drwydded hon yn berthnasol i unrhyw gynnwys eithriedig, sef unrhyw logo, cynllun cofrestredig, data ffrwd fyw, setiau data i’w lawrlwytho nac unrhyw beth arall yr ydym wedi ei eithrio’n benodol o’r drwydded hon ac i ddefnyddio’r rhain rhaid i chi geisio caniatâd ar wahân gennym ni.
 • Mae’r Cynnwys wedi ei ddiogelu gan hawliau eiddo deallusol ac er bod gennych hawliau statudol penodol sy’n cynnwys yr hawl i ddarllen y Cynnwys, ni roddir unrhyw hawliau defnydd atodol i chi o gwbl oni bai eich bod yn cytuno i’r drwydded a sefydlir isod.
 • Ni chaniateir defnydd “Masnachol” ac eithrio ar gyfer defnydd cyfryngau cymeradwy.

Trwydded

Rydym yn caniatáu trwydded fyd eang, heb freindal, parhaus, nad yw’n hollgynhwysol i chi ddefnyddio unrhyw Gynnwys nad yw’n ‘eithriedig’ ar gyfer unrhyw ddefnydd nad yw’n “Fasnachol” yn amodol i’r telerau ac amodau isod a hefyd yn amodol i unrhyw amodau atodol yr ydym yn gynnwys gyda Chynnwys penodol.

Yn amodol i’r uchod, rydych yn rhydd i:

 • gopïo, cyhoeddi, dosbarthu a throsglwyddo’r Cynnwys
 • addasu’r Cynnwys

Rhaid i chi (os byddwch yn gwneud unrhyw un o'r uchod):

 • gydnabod ffynhonnell y Cynnwys trwy gynnwys y datganiad priodoli canlynol: “Yn cynnwys gwybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd © Asiantaeth yr Amgylchedd a hawl cronfa ddata”
 • sicrhau nad ydych yn defnyddio’r Cynnwys mewn modd sy’n awgrymu unrhyw statws swyddogol na’n bod yn eich cefnogi chi na’ch defnydd o’r Wybodaeth
 • sicrhau nad ydych yn camarwain eraill na’n camliwio’r Wybodaeth na’i ffynhonnell na’n defnyddio’r Wybodaeth mewn modd sy’n niweidiol i’r amgylchedd, yn cynnwys y risg o fwyhad llai yn y dyfodol
 • sicrhau nad yw’ch defnydd o’r Cynnwys yn mynd yn groes i'r Ddeddf Diogelu Data 1998 na’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2003
 • sicrhau nad ydych yn gweithredu peirianneg wrthdro, dadgrynhoi ac ati, unrhyw god, data neu gynnwys ar y wefan er mwyn ail-greu set data llawn neu gynnwys arall.

Mae’r rhain yn amodau pwysig ac os nad ydych yn llwyddo i gydymffurfio â nhw, bydd yr hawliau a roddwyd i chi dan y drwydded hon, neu unrhyw drwydded debyg a gawsoch gennym ni, yn dod i ben yn awtomatig.

Dim gwarant

Mae’r Wybodaeth wedi ei thrwyddedu ‘fel y mae’ ac rydym yn eithrio unrhyw sylwadau, gwarantau, goblygiadau ac atebolrwydd parthed yr Wybodaeth i’r graddau helaethaf a ganiateir gan y gyfraith. Nid ydym yn atebol am unrhyw wallau na hepgoriadau yn yr Wybodaeth ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled, anaf neu ddifrod o unrhyw fath a achoswyd gan ei defnydd. Nid ydym yn gwarantu cyflenwad parhaus yr Wybodaeth.

Cyfraith Lywodraethol

Mae’r drwydded wedi ei llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.

Diffiniad

Golyga “Masnachol” ble:

 • mae unrhyw unigolyn neu sefydliad yn cynnig cynnyrch neu wasanaeth sy’n cynnwys y Cynnwys, neu unrhyw addasiad ohono, am dâl; neu
 • mae sefydliad sy’n ymwneud yn bennaf â masnach, gwerthiant neu broffesiwn yn cynnig cynnyrch neu wasanaeth yn seiliedig ar neu’n defnyddio’r Cynnwys ar gyfer mantais fasnachol uniongyrchol neu anuniongyrchol.