Ystyriwch yr amgylchedd a pheidiwch ag argraffu hwn os nad oes arnoch wirioneddol angen gwneud hynny

Preifatrwydd a chwcis

Mae polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut byddwn ni’n defnyddio gwybodaeth bersonol y gallwn gasglu amdanoch chi pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon.

Ble y gallwn ni gasglu gwybodaeth bersonol oddi wrthych chi

Gallwn ni gasglu a phrosesu’r wybodaeth bersonol ganlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth yr ydych yn ei darparu os ydych yn cyflwyno ymholiad trwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau ar-lein neu os ydych yn cysylltu â’n Canolfan Genedlaethol Cysylltiadau Cwsmeriaid.
 • Gwybodaeth a ddarparwch os ydych yn adrodd am ddigwyddiad amgylcheddol trwy ein llinell ddigwyddiadau.
 • Gwybodaeth a ddarparwch os ydych yn gofyn am gyhoeddiadau trwy’r wefan hon.
 • Gwybodaeth a ddarparwch  os ydych yn gwneud cais am ganiatâd, trwydded neu eithriad trwy’r wefan hon.
 • Gwybodaeth a ddarparwch os ydych yn tanysgrifio i lythyr newyddion trwy’r wefan hon.
 • Gwybodaeth a ddarparwch os ydych yn tanysgrifio i wasanaeth trwy’r wefan hon.
 • Gwybodaeth a ddarparwch os ydych yn ymateb i ymgynghoriad trwy’r wefan hon.
 • Gwybodaeth a ddarparwch  os ydych yn gwneud cais am swydd trwy’r wefan hon.

Sut y byddwn ni’n defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi

Defnyddir gwybodaeth a ddarparwch i ni os ydych yn cyflwyno ymholiad trwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau ar-lein neu os ydych yn cysylltu â’n Canolfan Genedlaethol Cysylltiadau Cwsmeriaid, er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Gellir ei defnyddio’n ogystal er mwyn asesu bodlonrwydd cwsmeriaid gyda’n gwasanaeth a gwella ein cyfathrebiadau.

Defnyddir gwybodaeth a ddarparwch  i ni os ydych yn adrodd am ddigwyddiad amgylcheddol er mwyn ymchwilio i’r digwyddiad hwnnw. Gellir ei defnyddio’n ogystal er mwyn asesu bodlonrwydd cwsmeriaid gyda’n gwasanaeth a gwella ein cyfathrebiadau.

Os ydych yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol arall i ni trwy’r wefan hon rhoddir gwybodaeth benodol i chi ar y dudalen we berthnasol (tudalennau gwe perthnasol) ynghylch sut y defnyddir yr wybodaeth, gan gynnwys unrhyw ddatgeliadau y gellir eu gwneud.

O bryd i’w gilydd gallwn ddefnyddio asiantau er mwyn cyflawni’r gweithgareddau hyn ar ein rhan.

Cael mynediad i’ch gwybodaeth bersonol a chywiro unrhyw wybodaeth anghywir

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol rydym yn ei dal amdanoch chi. Byddwch gystal ag anfon eich cais i’r Rheolydd Diogelu Data yn y cyfeiriad isod neu defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau ar-lein.

Data Protection Manager (Rheolydd Diogelu Data)
Corporate Security Team
Environment Agency
Horizon House
Deanery Road
Bristol
BS1 5AH

Gallwch ofyn, yn ogystal, i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â’r Rheolydd Diogelu Data.

Diogelwch trafodion talu â cherdyn

Rydym yn defnyddio gwasanaeth talu ar-lein trydydd parti er mwyn prosesu trafodion talu â cherdyn. Rhaid i sefydliadau sy’n darparu’r gwasanaeth hwn gydymffurfio â  Safonau Gwarchodaeth Data y Diwydiant Cerdyn Talu.

Cwcis

Pan fyddwn ni’n darparu gwasanaethau, dymunwn sicrhau eu bod yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Ble cyflenwir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, mae hyn, weithiau, yn cynnwys rhoi darnau bach o wybodaeth ar eich dyfais chi, er enghraifft, eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bach sy’n dwyn yr enw cwcis. Ni ellir mo’u defnyddio  er mwyn eich adnabod chi’n bersonol.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth er mwyn gwella gwasanaethau ar eich cyfer, trwy, er enghraifft:

 • galluogi i wasanaeth adnabod eich dyfais fel nad oes yn rhaid i chi roi’r un wybodaeth nifer o weithiau yn ystod un dasg
 • sylweddoli y gallwch eisoes fod wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn i chi beidio â gorfod gwneud hynny am bob tudalen we y gofynnir amdani
 • mesur faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau, er mwyn medru eu gwneud yn haws i’w defnyddio a bod digon o gynhwysedd i sicrhau eu bod yn gyflym

Gallwch reoli’r ffeiliau bach hyn eich hunan a dysgu mwy amdanynt:

Dolenni cyswllt i wefannau eraill

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt i wefannau eraill sy’n meddu ar eu polisïau preifatrwydd eu hunain. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd dros y polisïau hynny nac am gynnwys unrhyw wefan y gellir ei chyrchu trwy ddolen gyswllt.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 27 Hydref 2011.