Cwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â Rheoli Risg Llifogydd ac Arfordiroedd

Atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml am fap y cynlluniau Rheoli Risg Llifogydd ac Arfordiroedd.

1. Pwy sy’n defnyddio’r map cynlluniau rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol a pham?

Mae’r Map Cynlluniau Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar ein gwefan ac mae ar gael i bawb i’w weld. Trwy ddefnyddio’r chwiliad cod post, gallwch ddod o hyd i’r cynlluniau sy’n cael eu hadeiladu yn agos atoch chi. Mae’r map yn dangos y cynlluniau sydd wedi derbyn cyllid yn y flwyddyn ariannol hon a pha gynlluniau all dderbyn cyllid gan y Llywodraeth yn y flwyddyn ariannol nesaf. Mae hefyd yn dangos ble mae angen arian ychwanegol trwy gyfraniadau lleol gan ddatblygwyr, buddsoddwyr preifat, awdurdodau lleol, byrddau draenio lleol a/neu gymunedau lleol, gan ddefnyddio’r dull ariannu partneriaeth.

Mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael i gwmnïau yswiriant i gefnogi cytundeb y Llywodraeth gyda’r Gymdeithas Yswirwyr Prydeinig (ABI) ar ddarparu yswiriant risg llifogydd.

2. Beth yw’r map cynlluniau rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol?

Mae’r map yn dangos lleoliadau yn Lloegr lle mae cynlluniau rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol sydd:

  • wedi eu hariannu yn 2012/13. Mae Bwrdd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi dyrannu grant Defra (Llywodraeth Lloegr). Mae’r cyllid hefyd wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgorau Llifogydd ac Arfordirol Rhanbarthol (RFCC). Mae disgwyl iddynt gwblhau’r gwaith yn ôl y proffil cyllido awgrymedig a roddwyd ar gyfer 2013/14 a thu hwnt. Mae’r rhain wedi eu lliwio yn wyrdd.
  • nad ydynt yn cael eu cyllido yn 2012/13 ond â chyllid awgrymedig o 2013/14. Bydd y cadarnhad o gyllid a’r amseriad yn dibynnu ar y canlyniadau datblygu, costau a threfniadau partneriaeth, wedi eu hystyried yng nghyd-destun blaenoriaethau cenedlaethol. Mae cynlluniau sy’n cychwyn tu hwnt i 2012/13 wedi eu gosod yn nhrefn blaenoriaeth yn genedlaethol (gan ddefnyddio’r Sgôr Cyllid Partneriaeth) i roi awgrym pryd y bydd y cynlluniau yma yn debygol o gychwyn.  Ond bydd y penderfyniad ar gyfer pob cynllun, fodd bynnag, yn dibynnu ar argaeledd FDGiA ac adolygiad blynyddol o’r blaenoriaethau cenedlaethol. Mae’r rhain wedi eu lliwio yn felyn.
  • sydd angen lleihau costau, gwell canlyniadau neu gyfraniadau ychwanegol i symud ymlaen cyn pen y 5 mlynedd nesaf. Mae’r rhain wedi eu lliwio yn goch.

Mae’r map hefyd yn dangos y nifer o dai a fydd yn cael eu diogelu yn well rhag llifogydd o ganlyniad i’r cynllun (a elwir yn Fesuriadau Canlyniadau).

3. Pam nad yw’r holl brosiectau yn cael eu dangos ar y map?

Nid ydym wedi cynnwys gwaith yr ydym ni neu awdurdodau gweithredol eraill yn ei wneud i wella iechyd a diogelwch neu i gyflawni ymrwymiadau cyfreithiol. Nid yw’r mapiau yn cynnwys cynlluniau sy’n lleihau’r risg o lifogydd o garthffosydd.

Mae cynlluniau rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Dim ond mapiau sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Lloegr sy’n cael eu dangos.

4. Ble gallaf fi gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau yn fy ardal?

Gallwch ddod o hyd i’r rhaglenni rhanbarthol o gynlluniau rheoli risg llifogydd ac arfordirol ar ein gwefan. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys prosiectau sy’n cael eu rheoli gan awdurdodau lleol a byrddau draenio mewnol.  Gallwch hefyd gysylltu â’ch swyddfa Asiantaeth yr Amgylchedd leol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o’r cynlluniau a ddangosir ar y map trwy ffonio 08708 506 506 neu trwy anfon e-bost at: enquiries@environment-agency.gov.uk

Flood & Coastal Erosion Management

Find out what are management schemes planned in your area: Enter your postcode or placename to find out