Polisïau Cynllun Rheoli Traethlin – beth maent yn ei olygu?

Mae polisi Cynllun Rheoli Traethlin (SMP) yn disgrifio’r dull mwyaf tebygol o reoli eich darn chi o draethlin er mwyn mynd i’r afael â llifogydd ac/neu erydiad – er bod hyn yn ddarostyngedig i amodau a ddisgrifir isod. Rhennir darnau o arfordir yn ‘unedau rheoli’, ac, ar gyfer bob un o’r rhain, cytunir un allan o bedwar o bolisïau rheoli gwahanol, fel a ganlyn:

  • Dim ymyrraeth weithredol – Nid chynlluniwyd unrhyw fuddsoddiad o ran amddiffyn rhag llifogydd neu erydiad, p’un ai yw amddiffynfa artiffisial wedi bodoli’n flaenorol ai peidio.
  • Dal y lein (cynnal amddiffyniad cyfredol) - Dyhead i adeiladu neu gynnal amddiffynfeydd artiffisial er mwyn i safle’r draethlin aros fel y mae. Weithiau, gall y math o amddiffynfa neu ddull o amddiffyn newid er mwyn cyflawni’r canlyniad hwn.
  • Adliniad wedi’i reoli – Caniatáu i’r draethlin symud yn naturiol, ond rheoli’r broses er mwyn ei chyfeirio mewn mannau penodol. Gwneir hyn fel rheol mewn mannau ar dir isel, ond o bryd i’w gilydd gellir ei gymhwyso i glogwyni.
  • Symud y lein ymlaen – Adeiladir amddiffynfeydd newydd ar yr ochr atfor.

Detholwyd yr holl ddewisiadau rheoli hyn fel rhan o’ch Cynllun Rheoli Traethlin, a ddatblygwyd gan awdurdodau lleol ac Asiantaeth yr Amgylchedd gan gydweithio mewn Grwpiau Arfordirol. Cytunir ar y cynlluniau ar ôl cysylltu â sefydliadau â diddordeb a chymunedau lleol.

  • Canfyddwch fwy ynghylch SMPs a Grwpiau Arfordirol ar wefan Asiantaeth yr Amgylcheddol, gan gynnwys rhestr lawn o ddolenni cyswllt i’r cynlluniau eu hunain

Pethau pwysig y dylech wybod am bolisïau SMP

  • Cyllido: Mae’n bwysig nodi hyd yn oed pan fod SMP yn dweud ‘dal y lein’, yn fynych mae angen yn parhau i sicrhau cyllid ar gyfer gwneud hyn. Gall polisi o ‘ddal y lein’ fod ag amod ynghlwm wrtho sy’n dweud yr adeiladir neu y cynhelir amddiffynfeydd yn unig os telir rhan o’r gost, neu’r gost gyfan gan y rheiny sy’n elwa ohonynt.
  • Amodau: Er bod polisïau rheoli SMP fel rheol yn cael eu dewis o’r rhestr uchod, gosodir amodau’n fynych ar sut - neu p’un ai - y rhoddir nhw ar waith. Er enghraifft, gall polisïau i ddal neu symud y lein ymlaen roi ystyriaeth, neu beidio â rhoi ystyriaeth, i’r codiad a ragfynegir yn lefel y môr neu i gynnal y safon o warchodaeth sy’n bodoli eisoes, a gall adliniad wedi’i reoli fod yn amodol ar ganfod tir sydd ar gael. Mewn rhai mannau, mae’r polisi rheoli naill ai’n amrywiad neu’n gyfuniad o’r pedwar dewis uchod: mewn achosion o’r fath, dengys y map hwn y polisi sydd alinio’n agosaf at reolaeth wedi’i chynllunio. Mae mwy o fanylion wedi’u cynnwys yn eich SMP 
  • Gwahaniaethau lleol: Gall gwahaniaethau lleol fodoli yn y polisi rheoli cyffredinol a detholir ar gyfer ddarn o arfordir – er enghraifft, ardaloedd bach o ‘ddal y lein’ ble labelir y polisi cyffredinol fel un o ‘ddim ymyrraeth weithredol’ ar gyfer darn o arfordir.
  • Newid polisi: Weithiau, cynllunnir newid i’r polisi rheoli cyfredol ar gyfer y dyfodol - amlygir hyn yn yr SMP. Er enghraifft, gallai’r SMP newid ‘Dal y Lein’ i ‘Ddim Ymyrraeth Weithredol’ ar ôl 20 mlynedd gyntaf gorwel cynllunio’r SMP.
  • Caiff ‘strategaethau’ lleol eu llunio weithiau er mwyn edrych unwaith eto’n fanylach ar y dewisiadau rheoli ar gyfer darnau llai o’r arfordir, gan gynnwys sut cyllidir amddiffynfeydd. O bryd i’w gilydd gall polisïau SMP newid o ganlyniad i’r strategaethau hyn. Caiff y map hwn ei ddiwygio gydag unrhyw bolisïau newydd ar yr un pryd ag y diwygir yr SMP, felly gall gwahaniaethau dros dro fodoli o bryd i’w gilydd rhwng strategaeth newydd a’r map hwn.